Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING WEBSITE DURA VERMEER: WAT DOEN WE MET UW PERSOONSGEGEVENS?

Dura Vermeer Groep NV en alle tot haar groep behorende ondernemingen zijn
bedrijven die actief zijn in de bouw-, vastgoed- en infrastructurele sector.
Om onze activiteiten goed te kunnen doen, is het soms nodig om persoonsgegevens van
u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In
deze Privacyverklaring Website Dura Vermeer beschrijven wij welke gegevens wij van u
verwerken wanneer u onze website bezoekt, hoe we dat doen en welke rechten u
daarbij heeft. We passen deze privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er
wetswijzigingen zijn. Op onze website www.duravermeer.nl vindt u de geldende versie
van de Privacyverklaring Website Dura Vermeer.


1. WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen
doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Het doel van het
verwerken van uw gegevens is :
• afhandeling van uw verzoek om informatie of publicaties;
• het onder uw aandacht brengen van en het verstrekken van informatie over
actuele projecten van Dura Vermeer in uw omgeving;
• werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
• versturen van de digitale nieuwsbrief van Dura Vermeer;
• versturen per post van De Verbinding (een Dura Vermeer magazine bestemd
voor relaties);
• samenstellen gebruikersstatistieken; en
• beveiliging van onze website(s).
Als we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant
is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren,
bijvoorbeeld door aanpassing van de Privacyverklaring Website Dura Vermeer of een
bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.


2. GEGEVENS OVER DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW
GEGEVENS
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Dura Vermeer
Groep NV, Rotterdam Airportplein 21, 3045 AP Rotterdam KvK 24289036

3. WETTELIJKE GROND VOOR HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd
belang te behartigen. Dat gerechtvaardigd belang is het (digitaal) werven van
personeel het onder de aandacht brengen van Dura Vermeer en de projecten van Dura
Vermeer, het in contact komen met (potentiële) relaties en sollicitanten en het verbeteren
van onze website. Als u uw persoonsgegevens in een webformulier invult, geeft u
ook toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik
van uw persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond
voor het gebruik hebben.


4. AAN WIE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN?
Alleen medewerkers van Dura Vermeer die de persoonsgegevens nodig hebben om hun
werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de
systemen van Dura Vermeer.
Als we derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat uitsluitend als we
zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel
dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, en alleen in
overeenstemming met deze Privacyverklaring Website Dura Vermeer. Verder gelden er
altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en
beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend
worden bij andere partijen.
In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook
gegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw
recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. Dit geldt ook als het verstrekken
van uw gegevens echt noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het
voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in
het geding zijn.
Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het verder nodig zijn
dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook
mogelijk uw persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons anders
echt niet kan helpen en onder strenge voorwaarden van onder meer geheimhouding die
we met de leverancier hebben afgesproken.
Als we uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een
datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen we dit alleen onder de
voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract
waarop de “EU Model Clauses” van toepassing zijn.

5. COOKIES EN HYPERLINKS
Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een
cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. Dura
Vermeer is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is Dura Vermeer
verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.


6. UW RECHT VAN BEZWAAR
U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van
mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt
bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres,
telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen aan
info@duravermeer.nl t.a.v. de Privacy Officer. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie
onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Vermeld in de brief duidelijk tegen
welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen een maand antwoord.


7. UW ANDERE RECHTEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN UW
PERSOONSGEGEVENS?
• U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt
opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke
doeleinden die gegevens worden gebruikt.
• Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze
persoonsgegevens laten corrigeren. u kunt ons ook vragen om de verwerking
van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig
hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
• U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze
systemen.
Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd
belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw
privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om
technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze
systemen en back-upsystemen verwijderen.
• U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere
partij worden overgedragen.
• Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze
onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen
vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de
privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen overeenkomstig de instructie als
vermeld onder punt 6.
• U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat
kan bij Dura Vermeer en bij de Autoriteit Persoonsgegevens: AP Klachten over
gebruik persoonsgegevens.


8. BEWAARTERMIJNEN
We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze
activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten
bewaren.


9. HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS?
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze
website te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of
vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende
beveiligingsstandaarden.
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident
dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk
informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we
hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te
voorkomen.

Deze website gebruikt cookies om te zorgen dat u de beste ervaring heeft op onze website. Klik hier om onze privacy policy te bekijken

Sluiten